top of page
Vemos una habitacion en la que hay tres personas. Dos estan hablando y una sentada en la mesa, trabajando para entidades del tercer sector con el software para el tercer sector y proyecto de ayuda MIDUE

Avís Legal

Lluís Pancorbo Creus, provist del NIF 40343111F, amb adreça C/Pic de Peguera, 11 Edifici Giroempren Despatx A.1.10A, d'ara endavant MIDUE, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il.lícit de la informació apareguda a la plana d'Internet de www.midue.com amb els límits establerts a la llei, MIDUE no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precissió de les dades o informacions que es contenen a les seves planes d'Internet. Els continguts i informacions no vinculen a MIDUE ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La plana d'Internet de www.midue.com pot contenir enllaços (links) a altres planes de terceres parts que MIDUE no pot control.lar. Per tant, MIDUE no pot assumir responsabilitats per al contingut que pugui aparèixer en planes de tercers. Els textes, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de MIDUE o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, enmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consetiment expres de MIDUE. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que MIDUE ofereix a través del website s'hauran de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En cumpliment de lo establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades li informem que, mitjançant la cumplimentació dels presents formularis, les seves dades personals quedaràn incorporades i seran tractades en els fitxers de MIDUE amb la finalitat de poderli prestar i oferir els nostres serveis així com per a informarli de les millores el lloc web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant mail a info@midue.com o a l'adreça C/ Pic de Peguera, 11 Edifici Giroempren Despatx A.1.10A.

bottom of page